Seikens

Final Fantasy Adventure - Staff roll

Staff Roll

Translation

Kaoru Moriyama

Main Program

Satoru Yoshieda

Program

Masaaki Saitoh

Music Composer

Kenji Ito

Graphics

Kazuko Shibuya

Graphic Assist

Hiromi Ito

Scenario

Yoshinori Kitase

Map Design

Goro Ohashi

Director

Koichi Ishii